Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022
loading...
16:13 25/11/2022

BỆNH VIỆN PHỔI HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN BÁC SỸ

Số: 02/TB-HĐXT

 

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        Hà Tĩnh, ngày   25   tháng  11   năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2

kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022

 

Căn cứ Công văn số 4671/UBND-NC2 ngày 23/ 8/ 2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2022; Công văn số 2837/SYT- TCCB, ngày 24/ 8/ 2022 của Sở Y tế về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022; Thực hiện Kế hoạch số 1147 ngày 14/10/2022 về việc tuyển dụng bác sỹ năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức ngày 25  tháng  11  năm 2022 về việc thông qua kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh tham gia tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 và chốt danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2;

Hội đồng xét tuyển viên chức bệnh viện Phổi năm 2022 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Y tế năm 2022 (có danh sách kèm theo).

1. Hình thức xét tuyển : Phỏng vấn

2. Thời gian và địa điểm làm thủ tục :

- Băt đầu từ 09 giờ ngày 12/12/2022 thí sinh đến xem các thông tin liên quan đến danh sách, lịch thi vòng 2 và điều chỉnh sai sót thông tin (nếu có);

- Thông tin được niêm yết trước Hội trường tầng 2, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh

3. Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển vòng 2:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09h ngày 13/12/2022.

- Địa điểm:  Hội trường  tầng II bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, đường Đồng Môn, Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh.

4. Thời gian, địa điểm nhận đề cương hướng dẫn ôn tập :

- Bắt đầu từ 09 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2022 tại Phòng Tổ chức - Hành chính, tầng 2 Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.

- Nộp lệ phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Ghi chú :

- Yêu cầu thí sinh dự thi có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút, xuất trình giấy tờ tuỳ thân để làm các thủ tục dự thi, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

- Thí sinh dự thi theo danh sách, thứ tự niêm yết tại Bảng tin trước Hội trường tầng 2, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh .

- Thí sinh dự thi đem theo CMND hoặc thẻ căn cước để thay thế cho thẻ thí sinh.

Thông báo này được đăng trên công thông tin điện tử Sở Y tế, bệnh viện Phổi Hà Tĩnh và niêm yết tại bảng tin của Bệnh viện.

 

                  Nơi nhận:

           -Website Sở y tế;

          - Website bệnh viện;

          - Thí sinh dự tuyển viên chức;

         - Niêm yết tại bảng tin;

         - Lưu: VT, HĐXT.

                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                              CHỦ TỊCH

 

 

                                                        Trương Hồng Lĩnh

   


                                                                                            DANH SÁCH

                        TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VÒNG 2 VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022

                                    (Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐXT ngày 25/11/2022 của Hội đồng xét tuyển)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Ghi chú

Chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

 

1

Trần Tuấn Hiệp

08/7/1980

Nam

BS CKI

Anh B

Văn phòng A

 

2

Hồ Thị Thủy

27/4/1998

Nữ

BS đa khoa

Anh B

UDCNTTCB

 

                                                                                                                                        Danh sách này có 02 người

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                Trương Hồng Lĩnh

 

Ý kiến bạn đọc