PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
loading...
15:51 25/10/2023

1. Trưởng Phòng

BS CKI: Lê Tố Nga

2. Phó Phòng

BS: Nguyễn Thị Khánh Diệu

3. Tổng số Cán bộ: 11

Ý kiến bạn đọc