KẾ HOẠCH Triển khai các buổi bình bệnh án, tập huấn, báo cáo đề tài khoa học tháng 10 năm 2017
loading...
09:54 06/08/2018

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN PHỔI

Số: 34017/BVP-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 03  tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai các buổi bình bệnh án, tập huấn, báo cáo đề tài khoa học

tháng 10 năm 2017

  1. Các nội dung tổ chức thực hiện
  • Tập huấn “ Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe và an toàn người bệnh;
  • Bình bệnh án;
  • Báo cáo đề tài khoa học “Đánh giá mức độ suy thận mãn theo công thức Koffrop bằng phần mềm”
  1. Kế hoạch tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ
  • Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm thực hiện các công việc sau trước mỗi buổi tập huấn, báo cáo, bình bệnh án: Chuẩn bị phòng, máy tính, máy chiếu, bảng, bút; chuẩn bị nước uống; In, phôtô tài liệu (nếu cần).
  • Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Bộ phận

thực hiện

Đối tượng tham dự

1

Tập huấn “ Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe và an toàn người bệnh;

T5/05/10/2017

T6/06/10/2017

(02 lớp)

- Giảng viên được mời giảng dạy

- P.KH và P.ĐD phối hợp

- Bác sĩ

- Dược sĩ

- Điều dưỡng

- KTV

(Có danh sách)

2

Báo cáo đề tài khoa học: “Đánh giá mức độ suy thận mãn theo công thức Koffrop bằng phần mềm”

T4/11/10/2017

BS Lan

- Tổ NCKH

- HĐ khoa học

- Bác sĩ

- ĐDT BV

- ĐDT khoa

3

Bình bệnh án

Khoa Nội 2

T5/19/10/2017

Chủ trì: BS. Năm

P.KH chuẩn bị HSBA trình chiếu và viết biên bản.

- Bác sĩ

- ĐDT BV

- ĐDT khoa

- DSĐH

- 01 CB phòng xét nghiệm

Thời gian thực hiện vào các buổi chiều từ 14h30 phút đến 16h30 phút.

Tập huấn “ Kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe và an toàn người bệnh” có kế hoạch và thời gian cụ thể riêng.

Phòng KHTC phối hợp với các bộ phận tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các khoa/ phòng;

- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Trương Hồng Lĩnh

Ý kiến bạn đọc