Thông tin điều hành

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
01/BC-BVP Thông báo số điện thoại đăng ký khám bệnh và quy định về thăm khám, chữa bệnh tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
82a/QĐ-BVP V/v ban hành và phổ biến Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh hô hấp
57a/QĐ-BVP Về việc ban hành và phổ biến danh mục quy trình kỹ thuật thường quy và tài liệu Bảng kiểm giám sát một số các quy trình kỹ thuật thường quy tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
54a/QĐ-BVP V/v ban hành tài liệu "Bảng kiểm quy trình kỹ thuật lâm sàng và cận lâm sàng" tại bệnh viện Phổi Hà Tĩnh
48a/QĐ-BVP V/v ban hành Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật chuyên ngành HSCC
217/BC-BVP Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019
371/BC-BVP Báo cáo kêt quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
02/TB-BVP Bảng giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh năm 2019
Số 266/KH-BVP Kế hoạch triển khai các hoạt động (Bình bệnh án, tập huấn, Họp hội đồng thuốc và điều trị,...) tháng 9 năm 2019
Số 98/BVP-KHTC Công văn số 98/BVP-KHTC ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh về việc Báo cáo tình hình bệnh nhân 05 ngày trong dịp nghĩ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2019
Số 47/BVP-TB Thong báo tuyển dụng viên chức
1/ubnd V/v.. .....