Chức năng nhiệm vụ
loading...
15:42 25/10/2023

1. Chức năng: Chỉ đạo mạng lưới các hoạt động chống Lao và bệnh phổi trong toàn tỉnh; tổ chức việc khám, chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh nhân lao và bệnh phổi.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Khám chữa bệnh

a. Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh;

b. Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến;

c. Tham gia khám giám định sức khỏe và giám định pháp y khi được Hội đồng Giám định Y khoa hoặc cơ quan bảo vệ luật pháp trưng cầu trng chuyên ngành Lao và bệnh phổi.

2.2. Chỉ đạo tuyến

a. Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống Lao và bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;

b. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống Lao và bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết thao định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống Lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

2.3. Phòng bệnh và giáo duc truyền thông

a. Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khỏe về chuyên ngành Lao và bệnh phổi tại cộng đồng;

b. Phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe xây dựng kế hoạch, nội dung để tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống Lao và bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh.

2.4. Đào tạo và quản lý cán bộ

a. Quản lý vị trí việc làm và số người làm việc, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức đơn vị theo thẩm quyền quản lý;

b. Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa;

c. Tham gia đào đạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

2.5. Nghiên cứu khoa học

a. Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa Lao và bệnh phổi ở cấp cơ sở; triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào các hoạt động của bệnh viện;

b. Nghiên cứu dịch tễ học thuộc lĩnh vực chuyên khao để phục vụ công tác phòng chống Lao và bệnh phổi tại cộng đồng;

2.6. Hợp tác quốc tế

Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.7. Quản lý kinh tế

a. Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kính phí đạt hiệu quả;

b. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng quy định của pháp luật;

c. Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.

2.8. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định và các nhiệm vụ khác do Sở Y tế giao.

Ý kiến bạn đọc